SLOVO ŽIVOTA Banská Bystrica
V čo veríme

V čo veríme

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

AUTORITA BIBLIE

Najvyššou autoritou je pre nás Sväté Písmo – Biblia. Biblia je Božie slovo. Zjavuje nám kto Boh je a aký má charakter.

Z nej sa dozvedáme ako máme žiť (2.Tim 3:16-17). Veríme, že Božie slovo je večná pravda (Ján 17:17b, 1.Pet 1:25a), nemožno ho žiadnou autoritou človeka, inštitúcie ani na základe akejkoľvek tradície zrušiť, pozmeniť, alebo z neho ubrať či k nemu čokoľvek pridať (Ján 10:35b, Ž 119:89, Mar 7:13a, Zj 22:18-19, 2. Jána 1:9, Pr 30:6).

ČO JE EVANJELIUM?

Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí. (Rim 1:16).

Je to dobrá správa pre všetkých ľudí o Spasiteľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi (Luk 2:10,11).

 

POSOLSTVO EVANJELIA

1/ BOH MA MILUJE!

Boh ťa veľmi miluje! Istý múdry muž raz povedal: „Biblia nezdôrazňuje nič tak veľmi ako práve Božiu lásku.“ Každý jeden človek je pre Boha dôležitý. Jeho láska k nám je bezhraničná a bezpodmienečná. Boh si ťa zamiloval večnou láskou. Otvor mu svoje srdce a prijmi jeho objatie. (Biblia: 1. Jána 4:16, Jeremiáš 31:3)

2/ ZHREŠIL SOM

Hriech nás oddelil od Božej lásky. Hriech sa po grécky povie hamartia a znamená minutie cieľa. Hrešíme, keď ignorujeme Božiu vôľu a porušujeme jeho zákony. Hrešíme, keď sa správame sebecky. Hriech narúša naše vzťahy s priateľmi, rodinou a v konečnom dôsledku vedie k večnému odlúčeniu Boha. (Biblia: Izaiáš 59:2, Rimanom 6:23)

3/ JEŽIŠ ZA MŇA ZOMREL

Táto najznámejšia udalosť v histórii ľudstva často zostáva nepochopená. Odplatou za hriech je smrť. Všetci sme zhrešili a stratili sme prístup k stromu života. Ale Boh nás tak veľmi miluje, že poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby za nás zomrel. Zomrel, aby sme získali odpustenie a večný život. (Biblia: Ján 3:16, Rimanom 5:8)

4/ POTREBUJEM SA ROZHODNÚŤ

Boh urobil všetko pre to, aby ti ukázal, ako veľmi ťa miluje. Ale rozhodnutie je na tebe. Ježiš prišiel na to, aby ti dal život v hojnosti. Stačí, aby si vyznal svoj hriech a poprosil Boha o odpustenie. Potom pozvi Ježiša do svojho života ako Pána a Spasiteľa a budeš zachránený.   Rozhodni sa ešte dnes! (Biblia: Zjavenie 3:20, Ján 1:12)

Modlitba

Drahý Bože, ďakujem ti že ma miluješ a vždy chceš pre mňa len to najlepšie. Je mi ľúto, že som ťa ignoroval a šiel svojou vlastnou cestou. Uvedomujem si, že môj hriech zraňoval teba i ľudí okolo mňa. Prosím, odpusti mi to. Verím, že Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych. Prijímam Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Amen.

Evanjelium obsahuje štyri duchovné princípy:

  1. Boh človeka miluje a ponúka mu nádherný plán pre jeho život (Ján 3:16).
  2. Človek je hriešny a oddelený od Boha (Rim 3:23).
  3. Ježiš Kristus je jediným Božím riešením problému ľudského hriechu.
    Jeho prostredníctvom môže človek spoznať Božiu lásku a Boží plán pre svoj život (Rim 5:8).
  4. Ježiša Krista musí osobne prijať ako Spasiteľa a Pána (Ján 1:12).

Spasenie

Stačí mi keď budem robiť dobré skutky? Získam tak večný život? (dokončím)

Jediný spôsob ako môže byť človek zachránený je skrze Ježiša Krista (Luk 24:46-47, Ján 14:6).

  • Pán Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy a tretieho dňa vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie (Rim 4:25).
  • Každý, kto v uverí vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych a vyzná Ho ako svojho Pána bude spasený (Rim 10:9,10).
  • Následkom tohto Božieho zásahu, ktorý Ježiš nazýva znovuzrodením (Ján 3), je premenený život, dobré skutky, láska k blížnemu, starostlivosť o rodinu, jednoducho život nasledovania Kristovho príkladu.