SLOVO ŽIVOTA Banská Bystrica
História

História

Hnutie Slova života

Hnutie Slovo života vzniklo v roku 1983 vo Švédsku. Jeho zakladateľ Ulf Ekman v Uppsale v tom istom roku založil biblickú školu, na ktorú prichádzali študenti zo Škandinávie a neskôr aj z celej Európy. V roku 1984, rok po otvorení prvého ročníka biblickej školy, bol v Uppsale založený kresťanský zbor Slovo života.  

Ulf Ekman bol rešpektovaným vedúcim kazateľom celého hnutia a neformálnou apoštolskou autoritou. Práca hnutia sa v 90-tych rokoch rozrástla do veľkých rozmerov a zbor v Uppsale vysielal desiatky misionárov, ktorí obetavo kázali Krista a zakladali zbory.

Pád železnej opony bol historickým míľnikom a veriaci zo Škandinávie to naplno využili. Nezištne cestovali do postkomunistických krajín, aby tam kázali evanjelium, učili Božie slovo a zakladali kresťanské zbory.

Počiatky Slova života na Slovensku (1989-1994)

Prví misionári Slova života začali prichádzať na Slovensko koncom osemdesiatych rokov, tesne pred pádom komunizmu. Najaktívnejšími boli Bengt Wedemalm a Micael Lundin, ktorí cestovali po strednej a východnej Európe a pašovali k nám vtedy zakázané Biblie.

Založenie cirkevného zboru v Bratislave (1995 – 2001)

Zárodok kresťanského zboru Slovo života v Bratislave vznikol po intenzívnych modlitbách v septembri 1993. Novozaložený zbor viedli Peter Čuřík spolu s Martinom Hunčárom ešte počas svojich štúdií na vysokej škole. Po roku vnímali potrebu ďalej sa vzdelávať v Božom slove na biblickej škole, a tak požiadali misijné oddelenie v Uppsale o vyslanie misionára. Christian Heim sa stal aj jedným z učiteľov biblickej školy v Brne a  rok pendloval medzi Brnom a Bratislavou, aby vyučoval na škole a zároveň sa staral o bratislavský zbor a rodiaci sa zbor v Seredi.

V roku 1995 sa do Bratislavy presťahoval a aj za prítomnosti evanjelistu Bengta Wedemalma oficiálne vyhlásili cirkev Slovo života v Bratislave. Odvtedy je spoločenstvo veriacich zaregistrované ako občianske združenie. Heim bol pastorom od roku 1994 do roku 1997. Zbor sa stabilizoval, nadviazala sa užšia spolupráca so Slovom života v Uppsale a do Bratislavy začali pravidelne prichádzať kvalitní učitelia Božieho slova zo Švédska.

Nová etapa Slova života na Slovensku (od r. 2002)

Na prelome milénia mala cirkev celosvetovo veľké očakávania. Zároveň však prechádzala obdobím zmien a formovania. Aj zbor v Bratislave prešiel istým obdobím hľadania identity. Martin Hunčár vnímal od Pána, aby odovzdal úlohu hlavného pastora znova Petrovi Čuříkovi.

Vydavateľstvo Slovo života

V roku 2003 bolo založené vydavateľstvo Slovo života, ktoré dodnes významnou mierou prispelo k šíreniu Božieho slova na Slovensku. Niektoré knihy sa stali bestsellermi, napríklad séria kníh o modlitbe od Stormie Omartian, knihy od Joyce Meyerovej alebo Johna Bevera.

Martin Hunčár napísal niekoľko kníh pre deti a mládež, ktoré veľmi pozitívne ovplyvnili nastupujúcu generáciu. Boh si použil kázania z nášho zboru na kazetách a CD nosičoch ako inšpiráciu pre mnohých veriacich na Slovensku. V roku 2006 pastor Čuřík napísal knihu o obrátení sa ku Kristovi s názvom Naroď sa znova!, prostredníctvom ktorej mnohí prišli k viere v Boha. Neskôr napísal aj knihy 5 V k víťazstvu a Lídrami sa nerodíme, ale stávame. V máji 2015 vyjšla jeho najnovšia kniha Diamanty v blate, ktorá  hovorí o tom, ako z nás Boh formuje učeníkov.

Obdobie po Ulfovi Ekmanovi (po r. 2014)

Nemôžeme nespomenúť udalosť, ktorá na jar 2014 zaskočila desaťtisíce kresťanov po celom svete, a to konverziu zakladateľa nášho hnutia na katolícku vieru. V spoločnom vyhlásení zborov Slova života v Čechách a na Slovensku sme uviedli: „Aj keď sme si Ulfa Ekmana vždy vážili a rešpektovali ako kresťanského lídra, našou najvyššou autoritou ostáva Sväté Písmo − Božie slovo, a preto s jeho rozhodnutím nemôžeme súhlasiť… Napriek tomu, že v katolíckej cirkvi sú tiež úprimní kresťania a zhodujeme sa v Apoštolskom vyznaní viery, máme rovnaké učenie o Trojici, Kristológii a niektoré ďalšie náuky, predsa existujú doktríny, s ktorými sa jednoznačne nedokážeme stotožniť.“

Už v roku 2013 Ekman odišiel do dôchodku a za pastora uppsalského zboru ustanovili Joakima Lundquista. Pod jeho vedením sa činnosť cirkvi v ešte väčšej miere zamerala na mladú generáciu a prisťahovalcov. Na bratislavský zbor a  Slovo života na Slovensku uvedené zmeny však nemali výraznejší vplyv. Hoci sme boli podobne ako iné zbory Slova života za posledných 15 rokov osobným vývojom Ulfa Ekmana ovplyvnení, svoje evanjelikálne smerovanie s letničným dôrazom sme si zachovali. Náš zbor naďalej zostáva súčasťou hnutia Slova života, ku ktorému nás viaže nielen história, ale aj vrúcne priateľstvá a spoločná vízia. Na medzinárodnej úrovni sa vyformoval nový apoštolský tím, v ktorom sú národní lídri s apoštolskou službou ako Arthur Simonyan z Arménska a Mats Ola Ishoel z Ruska či priekopníci hnutia Christian Åkerhielm a Carl Gustaf Severin.

Misijná stanica Slovo života v Banskej Bystrici

Zbor v Banskej Bystrici sa sformoval z modlitebnej skupinky pod vedením Mária Kubíka. Oficiálne funguje od roku 2009, kedy začali verejné zhromaždenia v Dome techniky, kde zbor sídli dodnes. Od novembra 2017 vedú miestny zbor manželia Lukáčovci.